Zaručená Tradičná Špecialita (ZTŠ)

Zaručená Tradičná Špecialita (ZTŠ)

sk_STG_4c

Od konca roku 2015 je FANTASTICO s.r.o. hrdým držiteľom certifikátu, ktorý oprávňuje k používaniu ochrannej známky Zaručená Tradičná Špecialita.

Zaručená tradičná špecialita (ZTŠ) je značka pre poľnohospodársky výrobok alebo potravinu, ktorá má určitý znak alebo súbor znakov, ktorými sa zreteľne odlišuje od iných obdobných výrobkov alebo potravín patriacich do tej istej kategórie. Výrobok alebo potravina musí byť vyrobená s použitím tradičných surovín, alebo musí byť charakterizovaná tradičným zložením, spôsobom výroby, spracovaním odrážajúcim tradičný typ výroby alebo spracovania.

Zásluhou Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska Európska únia priznala 8.augusta 2012 Bratislavským Rožkom ochrannú známku Zaručená Tradičná Špecialita (ZTŠ), Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 729/2012. Keďže pôvod Bratislavského rožka sa datuje do obdobia Rakúskouhorskej monarchie, svoje pripomienky vzniesli aj Rakúsko, Maďarsko, a dokonca aj Nemecko.

Politika kvality EÚ je filozofia rozvoja kvality originálnych, tradičných poľnohospodárskych výrobkov a potravín a podpory kultúrnych tradícií a regiónov, v ktorých sa tieto výrobky vyrábajú. Systém bol vytvorený ako odpoveď na narastajúce falšovanie výrobkov a zneužívanie tradičných názvov, ktoré stavali na dobrej povesti tradičných regionálnych výrobkov. Pod pojmom Politika kvality EÚ sa rozumie zabezpečenie ochrany poľnohospodárskych výrobkov a potravín a podpora ich predaja, tieto potraviny musia spĺňať určité kvalitatívne parametre, ktoré ich odlišujú od ostatných obdobných výrobkov svojimi presne definovanými požiadavkami na ich surovinové zloženie a technologický postup výroby.